1. Wstęp

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży firmy Metalika Kubicki Jarosław (zwaną dalej również Sprzedającym) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Stosuje się je do wszystkich umów zawieranych przez firmę Metalika oraz jej partnerów handlowych (zwanych dalej również Nabywcą) niezależnie od ich formy działalności, o ile nie zostanie postanowione inaczej w konkretnej umowie lub zleceniu.

1.2 O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie nie uregulowano inaczej Metalika ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie istotnych obowiązków umownych tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa Metaliki. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona.

1.3 Nabywca jednocześnie ze złożeniem zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży firmy Metalika. Metalika zobowiązuje się do udostępnienia swoich Ogólnych Warunków Sprzedaży w taki sposób aby Nabywca mógł się z nimi z łatwością zapoznać.

1.4 Warunki handlowe zaproponowane przez Nabywcę mogę obowiązywać tylko w przypadku pisemnej akceptacji przez Sprzedającego.

2. Produkt

2.1 Informacje techniczne o gatunkach stali, przelicznikach, trwałości, jakości i wymiarach materiałów udostępniane przez firmę Metalika mają charakter informacyjny. Firma Metalika nie gwarantuje dokładności tych informacji poza realizacją zamówień.

2.2 Nabywca zobowiązany jest znać parametry techniczne zamawianego towaru. Jest on też odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom. Sprzedający powinien zaś, jeżeli zawarto to w umowie, przedstawić atest.

3. Jakość:

3.1 Jeżeli zamówienie nie określa normy wykonania materiałów lub nie zawiera opisu żądanych jakości materiałów, będą one dostarczone jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

3.2 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.

4. Ilość:

4.1 Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu 10% pomiędzy ilością materiału w zamówieniu, a całkowitą ilością dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

 4.2 Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie umownych przeliczników (np. mb, m2,itp).


5. Ceny i warunki płatności:

5.1 Cena i właściwości towaru oraz warunki dostawy określanesą w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

5.2 W przypadku niezależnych od sprzedającego zmian opłat i kosztów mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować nabywcę o takich zmianach oraz wyjaśnić ich przyczyny.

5.3 Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT, ani innych należnych podatków lub należności publiczno-prawnych.Obowiązują stawki z dnia wystawienia faktury VAT.

5.4 Termin płatności liczy się od momentu dostawy lub odbioru towaru od sprzedającego. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy sprzedającego.Koszty realizacji zapłaty, wliczając koszty ewentualnego przewalutowania, pokrywa Nabywca.

5.5 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być poprzedzone sprawdzeniem ich kondycji finansowej.

5.6 Sprzedający ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zgody Nabywcy na udzielenie zabezpieczenia płatności. Takie zabezpieczenie może przyjąć formę poręczenia, poręczenia wekslowego, akredytywy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bądź zaliczki i musi zostać pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego.

5.7 Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek w przypadku niedotrzymania terminu płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania wyższego niż wyżej wskazane odsetki, na zasadach ogólnych.

5.8 Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy i uprawnia ono sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od nabywcy, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął, w ramach zabezpieczenia tych należności.

5.9 W przypadku otrzymania przez sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności. Alternatywnie sprzedający może zażądać zwrotu wszystkich nieopłaconych towarów.

6. Warunki dostawy:

6.1 Termin dostawy podawany w ofertach liczony jest od złożenia zamówienia przez Nabywcy i zakończenia wszystkich ustaleń techniczno-handlowych. Jakiekolwiek zmiany i korekty mogą wydłużyć termin realizacji zamówienia. Czas podany w ofercie liczy się jako dni robocze z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt państwowych w Polsce i krajach z których pochodzi importowany materiał.

6.2 Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia, nie informując z wyprzedzeniem Nabywcy o zaistniałych problemach, Nabywca może zerwać umowę pisemnie. Jeżeli Nabywca nie zerwie umowy pisemnie przed zakończeniem realizacji dostawy traci uprawnienia do odszkodowania z tytułu opóźnienia dostawy.

6.3 .Nabywca odpowiedzialny jest za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek może spowodować obciążenie Nabywcy wynikającymi z niego stratami sprzedającego.

6.4 Za rozładunek materiałów odpowiada Nabywca. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenie towaru w trakcie rozładunku.

6.5 Wraz z przekazaniem materiałów przewoźnikowi lub spedytorowi, na Nabywcy przechodzą korzyści i ciężary oraz wszystkie ryzyka związane z tym towarem. W szczególności jest to ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku, gdy Nabywca sam odbiera materiały, korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i uraty tego towaru przechodzą na Nabywcy z chwilą podpisania dokumentu odbioru towaru. Sprzedający ubezpiecza towar tylko na wyraźne pisemne polecenie Nabywcy.

6.6 Nabywca (bądź osoba uprawniona do odbioru) jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowym i jakościowym) natychmiast po jego otrzymaniu.

6.7 Jeśli Nabywca (bądź osoba uprawniona do odbioru) po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy, dokonuje ona pisemnej adnotacji na dokumentach WZ (wydanie zewnętrzne) i niezwłocznie informuje o tym sprzedającego w formie pisemnej w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

6.8 Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mino dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć sprzedającemu pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż  7dni  od zrealizowania dostawy.7. Reklamacje:


7.1 . Jeżeli Nabywca nie stwierdził wadliwości towarów objętych dostawą przy ich odbiorze w skutek niedokonania kontroli albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli towarów, jego uprawnienie do zwrotu lub naprawy towaru zostaje wyłączone. Reklamacje opisane w punkcie 6.8 (jakościowe wady ukryte) nie podlegają temu obostrzeniu przed upłynięciem 7 dni.

7.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji Nabywca winien niezwłocznie zapewnić Sprzedającemu możliwość kontroli reklamowanego towaru. Na wezwanie Sprzedającego,Nabywca powinien udostępnić reklamowany towar lub jego próbkę na swój koszt. W przypadku uzasadnionych reklamacji SprzedającyzwróciNabywcy koszty przewozu towarów (koszty te muszą jednak być wcześniej ustalone ze Sprzedającym i przez niego zaakceptowane). W przypadku nieuzasadnionych reklamacji Sprzedający może obciążyć Nabywcy kosztami przeprowadzenia kontroli jakości, w szczególności zleconych badań i oględzin.

7.3. Sprzedający zobowiązany jest do wymiany towarów niezgodnych z zamówieniem, jeśli reklamacja została złożona właściwie. Termin wymiany jest uzależniony od obecnych warunków na rynku i dostępności materiału.

7.4 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

7.5 Sprzedający odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany, obrabiany lub składowany przez Nabywcy.

7.6 Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

7.7 W przypadku reklamacji, podstawą jej rozpatrzenia jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej i dołączenie go do pisemnego zgłoszenia reklamacji.

7.8 Odszkodowanie za szkody wyrządzone Nabywcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny towaru objętego umową, przy czym Sprzedający odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Nabywcy.

8. Zwroty:

8.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawartą pomiędzy stronami w tej kwestii.

8.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone,nieprzetworzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

8.3 W przypadku odstąpienia przez Nabywcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, w szczególności rezygnacji z zakupu, Sprzedający może naliczyć karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

9. Inne:

9.1 Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy do zawarcia umowy. Ustne porozumienia zawarte przez pracowników wiążące stają się z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.

9.2 Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to okoliczności nad którymi strony nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

9.3 Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 16. Jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia.

9.4 W przypadku wycofania zamówienia Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów Sprzedającego z tym związanych.

9.5 Sprzedający zastrzega, że wszystkie dostarczone Nabywcy towary pozostają własnością sprzedającego, aż do zapłacenia należności za towar.

9.6 Jeśli towary  określone w punkcie 9.5 zostaną wykorzystane, przetworzone lub połączone w taki sposób, że przywrócenie ich pierwotnego stanu i/lub ich zwrot stają się niemożliwe, bądź nieopłacalne uważa się, że Sprzedający staje się współwłaścicielem nowej rzeczy bądź masy majątkowej powstałej z połączenia, przetworzenia bądź pomieszania z tymi towarami. Udział we współwłasności ustala się według stosunku wartości tych towarów do całości masy majątkowej.

9.7  Zbycie przez Nabywcy towaru określonego w pkt. 9.5 przed uiszczeniem całości ceny jest nieskuteczne.

10. Spory:

10.1 Sprzedający i Nabywca są zobowiązani do rozwiązywania konfliktów przede wszystkim na drodze negocjacji.

10.2 Niezgodności między nabywcą i sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie merytorycznie sądy w Toruniu.

 

POBIERZ

Joomla SEF URLs by Artio